Document privind protecția datelor

Cuvânt înainte

Noi, Flix SE, inclusiv filialele noastre (denumite în continuare împreună: „FlixBus”, „noi” sau „al nostru”) dorim să vă informăm prin prezenta cu privire la protecția datelor în cadrul FlixBus.

Reglementările privind protecția datelor pentru protecția persoanei afectate de prelucrarea datelor (se referă la dvs. ca persoană vizată în cele ce urmează, precum și „client”, „utilizator”, „dvs.” sau „persoana vizată”) decurg în special din Regulamentul general UE privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679; denumit în continuare „RGPD”). În măsura în care decidem cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor fie individual, fie împreună cu alții, acestea includ în principal obligația de a vă informa în mod transparent cu privire la tipul, domeniul de aplicare, scopul, durata și temeiul juridic al prelucrării (cf. art. 13 și 14 din RGPD).

Scopul acestei politici (denumită în continuare: „politica de confidențialitate”) este de a vă informa cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

Politica noastră de confidențialitate are o structură modulară. Constă dintr-o parte care conține informații generale despre toate prelucrările de date cu caracter personal și situațiile de prelucrare care intră în vigoare de fiecare dată când este accesat site-ul nostru (Clauza 1 Informații generale) și dintr-o parte specială, al cărei conținut se referă numai la situația de prelucrare specificată în acesta, cu numele ofertei sau produsului respectiv, în special atunci când vizitați site-urile noastre, acestea fiind descrise mai detaliat aici (Clauza 2 Informații speciale).

Puteți găsi informații juridice suplimentare aici:

Privind FlixBus:

Termeni și condiții generale contractuale și condiții de rezervare

Termeni și condiții generale de transport

Referitor la FlixTrain:

Condiţii tarifare ale FlixTrain GmbH

Termeni și condiții generale de transport pentru FlixTrain GmbH

Pentru solicitanții de locuri de muncă:

Informații privind protecția datelor pentru solicitanții de locuri de muncă

1. Informaţii generale

1.1 Definiția termenilor

Această politică de confidențialitate se bazează pe următoarele definiții ale termenilor, conform art. 4 din RGPD:

 • date cu caracter personal” sunt toate informațiile care au legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană este identificabilă dacă poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, un identificator online, date de localizare sau prin intermediul informațiilor privind caracteristicile de identitate fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială (art. 4(1) din RGPD). De asemenea, identificabilitatea poate fi asigurată prin asocierea acestor informații sau altor cunoștințe suplimentare. Acest lucru nu depinde de apariția, forma sau exemplul fizic de realizare a informațiilor (fotografiile, videoclipurile sau înregistrările audio pot conține, de asemenea, date cu caracter personal).
 • prelucrarea” reprezintă orice operațiune în care datele cu caracter personal sunt gestionate, indiferent dacă prin mijloace automatizate sau nu (de ex. susținute de tehnologie). Aceasta include în special colectarea (de ex. achiziția), înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, difuzarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea, combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal, precum și modificarea definiției unei ținte sau a unui scop care a fost utilizat inițial ca bază pentru prelucrarea datelor (art. 4(2) din RGPD).
 • operator” este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care decide individual sau împreună cu alte persoane cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (art. 4(7) din RGPD).
 • persoana împuternicită de operator” este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în special în conformitate cu instrucțiunile sale (art. 4(8) din RGPD).
 • parte terță” este orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, alele decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele aflate sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal; partea terță include și alte persoane juridice care aparțin grupului (art. 4(10) din RGPD).
 • consimțământul” persoanei vizate înseamnă orice indicație liber acordată, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, indică acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal; (art. 4(11) din RGPD).

1.2 Numele și adresa operatorului de date

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (art. 4(7) din RGPD) este:

Flix SE

Friedenheimer Brücke 16

80639 Munchen

Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-mail: service@flixbus.ro

Informații suplimentare despre compania noastră pot fi găsite în Informații legale.

1.3 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre vă stă la dispoziție în orice moment pentru a vă răspunde la toate întrebările și ca persoană de contact cu privire la protecția datelor.

Datele sale de contact sunt:

Flix SE

Friedenheimer Brücke 16

80639 Munchen

E-mail: data.protection@flixbus.com

Pentru întrebări generale despre FlixBus, vă rugăm să contactați service@flixbus.ro.

1.4 Temeiul juridic al prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă dacă se respectă cel puțin un temei juridic menționat mai jos:

 • Art. 6 alin. 1(a) din RGPD: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Art. 6 alin. 1(b) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale care se efectuează la cererea persoanei vizate;
 • Art. 6 alin. 1(c) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul (de ex. o obligație statutară de păstrare);
 • Art. 6 alin. 1(d) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Art. 6 alin. 1(e) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale cu care este învestit operatorul; sau
 • Art. 6 alin. 1(f) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile opuse ale persoanei vizate (în special în cazul în care persoana vizată este copil).

Pentru prelucrarea efectuată de noi, specificăm temeiul juridic aplicabil în temeiul Clauzei 2. Prelucrarea se poate baza și pe mai multe temeiuri juridice.

1.5 Categorii de destinatari

În anumite condiții, transmitem datele dvs. cu caracter personal către filialele noastre sau datele cu caracter personal de la filialele noastre ne sunt transferate, în măsura permisă.

La fel ca în cazul oricărei companii mari, folosim și furnizori externi de servicii naționale și străine, pentru a ne gestiona tranzacțiile comerciale și a colabora cu companii partenere din țară și din străinătate. Acestea includ, de exemplu:

 • transportatori (puteți găsi o prezentare generală a transportatorilor actuali aici),
 • (IT) furnizori de servicii,
 • instituții financiare și furnizori de servicii de plată,
 • parteneri de vânzări,
 • furnizori de servicii pentru clienți (interni/externi),
 • operatori magazine,
 • companii de securitate,
 • asiguratori (de călătorie),
 • alți parteneri implicați în operațiunile noastre comerciale (de ex. auditori, bănci, companii de asigurări, avocați, autorități de supraveghere, alte părți participante la achizițiile companiei).

Furnizorii de servicii și companiile partenere trebuie să ofere garanții privind implementarea de către acestea a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele legale și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

Noi transmitem date cu caracter personal organismelor și instituțiilor publice (de ex., poliție, procuratură, autoritățile de supraveghere) dacă există o obligație/autorizație corespunzătoare.

Pentru prelucrarea efectuată de noi, specificăm categoriile de destinatari ai datelor în temeiul Clauzei 2.

1.6 Cerințe pentru transferul datelor cu caracter personal în țări terțe

Ca parte a relațiilor noastre comerciale, datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate sau divulgate unor terți, care se pot afla și în afara Spațiului Economic European (SEE), i.e. în țări terțe.

În măsura în care este necesar, vă vom informa în secțiunile relevante de la Clauza 2 despre detaliile aferente transferului către țări terțe în legătură cu prelucrarea efectuată de noi.

Comisia Europeană certifică faptul că unele țări terțe au o protecție a datelor comparabilă cu standardul SEE prin așa-numitele decizii privind caracterul adecvat (o listă a acestor țări și o copie a deciziilor privind caracterul adecvat pot fi descărcate de la: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Cu toate acestea, în alte țări terțe către care pot fi transferate date cu caracter personal, este posibil să nu existe un nivel constant ridicat de protecție a datelor datorită lipsei unor prevederi legale. În acest caz, ne asigurăm că protecția datelor este garantată în mod adecvat.

Acest lucru este posibil, de exemplu, prin reglementările obligatorii ale companiei (denumite „reguli corporatiste obligatorii”), clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru protecția datelor cu caracter personal, certificatele și codurile de conduită recunoscute.

În măsura în care este necesar pentru rezervarea dvs. și pentru furnizarea și prelucrarea asociate ale serviciilor de transport, transmiterea datelor cu caracter personal necesare pentru aceasta în țări terțe este permisă în conformitate cu art. 49 alin. 1(b) din RGPD.

Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor dacă doriți informații mai detaliate despre acest subiect.

1.7 Durata stocării și ștergerea datelor

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate depinde de scopul pentru care prelucrăm datele. Datele vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului propus.

În cazul prelucrării efectuate de noi, specificăm la Clauza 2 cât timp vor fi stocate datele. Dacă mai jos nu este specificată nicio perioadă de stocare explicită, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul sau temeiul juridic pentru stocare nu se mai aplică.

Cu toate acestea, stocarea poate avea loc peste perioada specificată, în cazul unui litigiu juridic (iminent) cu dvs. sau în cazul în care sunt inițiate alte proceduri juridice sau dacă stocarea este prevăzută de prevederile statutare care ne vizează în calitate de operator. Dacă perioada de stocare stipulată de prevederile statutare expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară de către noi și există un temei juridic pentru acest lucru.

1.8 Luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri)

Nu intenționăm să utilizăm nicio dată cu caracter personal colectată de la dvs. pentru niciun proces care implică luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri). Dacă dorim să implementăm aceste proceduri, vă vom informa separat despre aceasta, în conformitate cu prevederile statutare.

1.9 Nicio obligație de a furniza date cu caracter personal

În mod fundamental nu condiționăm încheierea de contracte cu noi de furnizarea dvs. către noi a datelor cu caracter personal în avans. În principiu, nu există, de asemenea, nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal; totuși, este posibil să putem furniza anumite oferte numai într-o măsură limitată sau deloc, dacă nu furnizați datele necesare pentru acest lucru.

1.10 Obligație statutară de a transmite anumite date

În anumite circumstanțe, putem fi supuși unei obligații statutare sau legale speciale de a furniza date cu caracter personal terților, în special organismelor publice.

1.11 Securitatea datelor

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă colecta datele, luând în considerare cea mai recentă tehnologie, costurile de implementare și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și riscurile existente ale unei încălcări a securității datelor (inclusiv probabilitatea și efectul unui astfel de eveniment), pentru a proteja persoana vizată împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii sau distrugerii parțiale sau totale, sau împotriva accesului neautorizat din partea terților (de exemplu, utilizăm criptarea TLS pentru site-urile noastre). Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu pentru a lua în considerare evoluțiile tehnologice.

Vom fi bucuroși să vă oferim informații suplimentare despre acest lucru, la cerere. În acest sens, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor sau CISO (chief information security officer [responsabilul principal cu securitatea informațiilor]).

Datele sale de contact sunt:

Flix SE

Friedenheimer Brücke 16

80639 Munchen

E-mail: it-security@flixbus.com

1.12 Drepturile dvs.

Vă puteți exercita în orice moment drepturile în calitate de persoană vizată cu privire la datele dvs. cu caracter personal, în special, contactându-ne folosind datele de contact furnizate la Clauza 1.2. Persoanele vizate au următoarele drepturi în temeiul RGPD:

Dreptul la informare

Puteți solicita informații în conformitate cu art. 15 din RGPD cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi. În solicitarea dvs. de informații, trebuie să clarificați preocuparea dvs. pentru a facilita compilarea de către noi a datelor necesare. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor care fac obiectul prelucrării. Vă rugăm să rețineți că dreptul dvs. la informații poate fi limitat în anumite circumstanțe, în conformitate cu prevederile statutare.

Dreptul la rectificare

Dacă informațiile referitoare la dvs. nu (mai) sunt corecte, puteți solicita o corectare în conformitate cu art. 16 din RGPD. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți solicita completarea acestora.

Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 17 din RGPD. Dreptul dvs. la ștergere depinde, printre altele, de faptul dacă datele referitoare la dvs. ne sunt în continuare necesare pentru a ne îndeplini obligațiile statutare.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În conformitate cu prevederile art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita o restricție privind prelucrarea datelor referitoare la dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

În conformitate cu prevederile art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau de a solicita transmiterea către un alt operator.

Dreptul la opoziție:

În conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară. Vă puteți opune în orice moment primirii de materiale publicitare cu efect pentru viitor, în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD (obiecția cu privire la publicitate în cazul marketingului direct).

Dreptul la apel

Dacă sunteți de părere că nu am respectat prevederile reglementărilor privind protecția datelor atunci când le-am prelucrat, puteți înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției datelor în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi către autoritatea de supraveghere a protecției datelor față de care suntem responsabili:

Oficiul de stat bavarez pentru supravegherea protecției datelor, Promenade 18, 91522 Ansbach

Dreptul de a vă retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice moment, cu efect pentru viitor. Aceasta se aplică, de asemenea, declarațiilor de consimțământ care au fost emise înainte de intrarea în vigoare a RGPD, i.e. înainte de 25.05.2018.

2. Informații speciale

2.1 Vizitarea site-urilor noastre

Informațiile despre FlixBus și serviciile pe care le oferim pot fi găsite în special la https://www.flixbus.ro/ / https://www.flixtrain.com/ inclusiv subpaginile asociate (denumite în continuare împreună „site” sau „site-uri”). Atunci când vizitați site-urile noastre, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate.

2.1.1 Furnizarea site-urilor

Atunci când utilizăm site-urile în scop informativ, colectăm, stocăm și prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

Datele jurnal: atunci când vizitați site-urile noastre, o înregistrare a datelor jurnal (denumită în continuare „fișierele jurnal de pe server”) este salvată pe serverul nostru. Aceasta constă în:

 • pagina din care a fost solicitată pagina (denumită URL-ul persoanei care face recomandarea),
 • numele şi URL-ul paginii solicitate,
 • data și ora solicitării de acces (în fusul orar al serverului),
 • versiunea browser-ului utilizat,
 • adresa IP a computerului solicitant,
 • cantitatea de date transferate,
 • sistemul de operare,
 • mesajul dacă apelul a fost reușit (starea de acces/codul de stare Http),
 • Diferența de fus orar GMT.

Utilizăm furnizori de servicii IT pentru găzduirea site-urilor noastre și pentru evaluările statistice ale datelor jurnal.

Prelucrarea datelor jurnal servește scopurilor statistice și îmbunătățește calitatea site-urilor noastre, în special stabilitatea și securitatea conexiunii.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a vă putea pune la dispoziție site-urile în mod adecvat.

2.1.2 Formulare de contact

Atunci când utilizați formularele de contact, datele transmise în acest mod sunt prelucrate (de exemplu, numele de familie, prenumele, adresa, compania, adresa de e-mail și ora transmiterii, subiectul solicitării).

Prelucrarea datelor din formularul de contact este efectuată pentru a procesa solicitările și, în funcție de baza și de obiectul solicitării dvs., fie pe temeiul juridic al art. 6 alin. 1(b) din RGPD, dacă se referă la o solicitare legată de contract, fie în alte cazuri, pe temeiul juridic al art. 6 alin. 1(f) din RGPD, interesul nostru legitim este de procesare a întrebărilor adresate prin formularele noastre de contact.

Utilizăm furnizori de servicii pentru clienți pentru procesarea sarcinilor cu scopul de a răspunde întrebărilor adresate prin formularele noastre de contact.

De asemenea, stocăm datele din formularul de contact, precum și adresa IP respectivă pentru a ne îndeplini obligațiile de a furniza dovezi, pentru a asigura respectarea și documentarea obligațiilor legale, pentru a putea clarifica orice posibilă utilizare incorectă a datelor dvs. cu caracter personal și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(c) sau (f) din RGPD.

2.1.3 Rezervarea, furnizarea și procesarea serviciilor de transport

La rezervările de bilete pentru servicii de transport, colectăm, stocăm și prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • adresa de e-mail,
 • numele de familie și prenumele,
 • date privind conexiunea,
 • date de plată,
 • data nașterii (pentru servicii de transport pentru care copiii beneficiază de un preț special),
 • consimțământ cu privire la termenii şi condiţiile respective,
 • informații despre rezervarea locurilor în avans,
 • detalii despre bagaje,
 • limba domeniului rezervării,
 • canalul de rezervare (web sau aplicație).

De asemenea, aveți opțiunea de a furniza un număr de telefon de contact în cazul întârzierilor sau modificărilor itinerariului călătoriei dvs. (opțional).

Aceste date sunt prelucrate pentru rezervarea, furnizarea și procesarea serviciilor de transport, inclusiv servicii de asistență clienți, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(b), (c) din RGPD.

De asemenea, utilizăm unele dintre aceste date pentru recomandări de produse, vă rugăm să consultați Clauza 2.1.4 și pentru buletinul informativ Clauza 2.1.5 și pentru contul de client, vă rugăm să consultați Clauza 2.1.6.

La rezervarea de bilete pentru servicii de transport internațional, sunt colectate și următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de locul de plecare și de sosire:

 • informaţii despre gen,
 • număr document de identitate, pașaport sau buletin.

Aceste date sunt prelucrate pentru rezervarea, furnizarea și procesarea serviciilor de transport, inclusiv servicii de asistență clienți, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Transmitem datele menționate mai sus transportatorului sau transportatorilor respectivi, precum și organismelor publice, dacă există o obligație/autorizare corespunzătoare.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(b) sau (c) din RGPD.

Datele de plată necesare vor fi transmise unui furnizor de servicii de plată pentru procesarea în siguranță a plăților inițiate de dvs.

Furnizorii noștri de servicii de plată sunt:
 

Furnizori de servicii de plată Opţiuni de plată

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Țările de Jos
Politica de confidențialitate:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy


Card de credit
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politica de confidențialitate:
https://payu.in/privacy-policy
Card de Credit
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Munchen
Politica de confidențialitate:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinanțare
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxemburg
Politica de confidențialitate:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(b) sau (f) din RGPD.

Pentru anumite rezervări, utilizăm, de asemenea, tehnologiile și serviciile Distribusion Technologies GmbH în calitate de procesatori (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49‑30‑3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Recomandare de produs

În măsura permisă, putem utiliza adresa de e-mail primită în legătură cu serviciul de rezervare sau transport pentru a vă trimite oferte regulate prin e-mail pentru produsele din gama noastră similare cu cele deja achiziționate.

Utilizăm furnizori externi de servicii de asistență pentru clienți ca procesatori pentru a trimite recomandări de produse.

Veți primi aceste recomandări de produse de la noi, indiferent dacă v-ați abonat la un buletin informativ sau ați consimțit la comunicarea de marketing prin e-mail. Dorim să vă oferim în acest mod informații despre produsele din gama noastră de care ați putea fi interesat/ă, pe baza achizițiilor dvs. recente de la noi.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD; interesul nostru legitim este de a vă informa cu privire la gama noastră de produse și de a vă sugera anumite produse.

Vă puteți opune utilizării adresei dvs. de e-mail în acest scop în orice moment, utilizând link-ul de dezabonare al recomandării de produs sau trimițând un mesaj la unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Buletin informativ

Dacă vă înregistrați și pentru buletinul informativ prin intermediul linkului nostru de înregistrare, vă solicităm să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. (adresa de e-mail, prenumele și numele de familie, locul de reședință) pentru a vă trimite prin e-mail buletinul nostru informativ în mod regulat.

Ca parte a abonării dvs. la buletinul informativ, obținem, de asemenea, consimțământul dvs. că putem personaliza conținutul buletinului nostru informativ în funcție de nevoile și interesele dvs.

Pentru a vă înregistra la buletinul nostru informativ, folosim așa-numita procedură de abonare dublă. Aceasta înseamnă că, după ce v-ați înregistrat, vom trimite un e-mail la adresa de e‑mail pe care ați furnizat-o, solicitându-vă să confirmați că doriți să primiți buletinul informativ. Dacă nu confirmați înregistrarea în 24 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

Buletinul informativ se poate referi la toate bunurile, serviciile, produsele, ofertele și promoțiile furnizate de operator (Clauza 1.2) și/sau de companiile afiliate operatorului sau de companiile partenere.

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(a) din RGPD.

În plus, stocăm adresele IP pe care le utilizați și orele de înregistrare și confirmare. Scopul procedurii este de a dovedi că sunteți înregistrat și, dacă este necesar, de a putea clarifica orice posibilă utilizare incorectă a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop, acest lucru se realizează pe baza intereselor noastre legitime în asigurarea conformității cu și documentării cerințelor legale.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD; interesul nostru legitim este de a putea dovedi consimțământul.

Puteți revoca utilizarea adresei dvs. de e-mail în orice moment, utilizând link-ul de dezabonare al buletinului informativ sau trimițând un mesaj la unsubscribe@flixbus.com. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate deja rămâne neafectată de revocare.

Utilizăm furnizori externi de servicii IT care acționează ca procesatori pentru a distribui buletinul informativ.

2.1.6 Contul de client

Aveți opțiunea de a crea un cont personal de client la noi. În zona protejată prin parolă a contului de client, vă puteți gestiona rezervările în mod convenabil și vă puteți păstra datele pentru călătorii viitoare.

Pentru a crea un cont de client, sunt colectate următoarele informații obligatorii:

 • adresa de e-mail,
 • prenumele si numele de familie,
 • parola (autoselectată).

Utilizăm aceste date pentru a vă gestiona contul de client și pentru a crea facturi.

De asemenea, puteți introduce și un număr de telefon mobil în contul dvs. de client, astfel încât să vă putem contacta în cazul unei întârzieri sau a unei modificări a itinerariului călătoriei dvs. (opțional).

De asemenea, puteți alege să stocați următoarele date suplimentare în contul dvs. de client (opțional):

 • titulatura,
 • data naşterii,
 • adresa (codul poştal, oraşul şi ţara),
 • metode de plată.

Aceste date sunt utilizate pentru a vă gestiona contul de client și pentru a emite facturi și pot fi, de asemenea, utilizate pentru a trimite recomandări personalizate de produse (Clauza 2.1.4) și – dacă v-ați înregistrat în acest scop – pentru a trimite buletine informative (Clauza 2.1.5).

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(a), (b) sau (f) din RGPD.

Dacă v-ați dat consimțământul, așa-numitele module cookie persistente sunt stocate pe dispozitivul dvs. cu funcția „rămâne autentificat”, scopul lor fiind de a asigura că nu trebuie să vă autentificați din nou în timpul vizitelor ulterioare pe site-ul nostru. Această funcție nu vă este disponibilă dacă ați dezactivat stocarea acestor module cookie în setările browser-ului dvs.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD.

Puteți actualiza sau șterge contul de client - și, prin urmare, și datele dvs. cu caracter personal stocate - în orice moment din contul dvs. personal de client.

2.1.7 Utilizarea modulelor cookie, a plugin-urilor și a altor servicii

Atunci când vizitați site-ul nostru, informațiile sunt stocate sub forma unui modul cookie (fișier text mic) pe terminalul dvs. Sunt salvate informațiile despre utilizarea de către dvs. a site-ului (ID de identificare, data vizitei etc.). Prin utilizarea modulelor cookie, facilităm pentru dvs. utilizarea site-ului nostru prin intermediul diverselor funcții de servicii (cum ar fi recunoașterea vizitelor anterioare) și, prin urmare, putem adapta mai bine site-ul nostru la nevoile dvs.

Utilizarea modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic se bazează pe art. 6 (1) lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim este de a vă furniza funcționalitățile specifice ale site-urilor noastre, de a le îmbunătăți și de a asigura securitatea și integritatea site-urilor noastre.

Puteți împiedica salvarea modulelor cookie și puteți șterge modulele cookie existente modificând setările browser-ului în mod corespunzător. Funcția de ajutor a majorității browser-elor vă explică cum puteți efectua aceste setări. Cu toate acestea, dacă nu acceptați modulele cookie, caracteristicile serviciului din oferta de internet pot fi afectate. Prin urmare, vă recomandăm să lăsați activată funcția modul cookie.

Informații cuprinzătoare despre modul în care puteți realiza acest lucru pe mai multe browsere pot fi găsite pe următoarele site-uri: youronlinechoices, Network Advertising Initiative și/sau Digital Advertising Alliance. Tot aici puteți găsi și informații despre modul în care puteți șterge modulele cookie de pe computerul dvs., precum și informații generale despre modulele cookie. Utilizăm diferite tipuri de module cookie:

Modulele cookie tranzitorii, care sunt denumite și „module cookie de sesiune” sau din memorie, sunt module cookie care sunt șterse după ce părăsiți site-ul nostru și închideți browserul. De exemplu, aceste module cookie salvează de obicei setările privind limba sau conținutul comenzii.

Modulele cookie persistente sau permanente rămân stocate chiar și după închiderea browser-ului. Acest lucru permite, de exemplu, salvarea stării de autentificare sau a oricăror termeni de căutare introduși. Utilizăm astfel de module cookie, printre altele, pentru a măsura acoperirea și în scopuri de marketing. Modulele cookie persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate varia în funcție de modulul cookie. Totuși, puteți șterge aceste module cookie în orice moment din setările de securitate ale browser-ului dvs.

În plus față de așa-numitele „modulele cookie prima parte”, pe care le setăm ca operatori pentru prelucrarea datelor, se utilizează și „module cookie terțe”, care sunt oferite de alți furnizori.

Ca parte a gestionării consimțământului (banner de consimțământ), vă oferim posibilitatea de a decide între utilizarea modulelor cookie și utilizarea tehnologiilor similare. Puteți găsi o prezentare generală detaliată cu informații cuprinzătoare despre serviciile utilizate și accesul la setările de consimțământ, inclusiv posibilitatea revocării aici.

2.1.8 Prevenirea fraudei

Pentru a preveni rezervările frauduloase, prelucrăm date legate de comandă, de ex., adresa IP, numele și adresa de e-mail.

Acest lucru este legal, conform art. 6 alin. 1 lit. (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a preveni situațiile în care am deveni victime ale fraudei și am suferi pierderi financiare.

În cazuri individuale, o decizie privind anularea poate fi luată după rezervare pe baza unui proces decizional automat. Logica acestuia se bazează pe un set de algoritmi interni care prelucrează punctele de date relevante și ne oferă punctaje privind potrivirea cu diferite modele frauduloase sau compară datele cu praguri și valori tipice modelelor frauduloase pentru a detecta rezervări frauduloase. Dacă doriți să contestați această decizie, să vă exprimați punctul de vedere sau să obțineți intervenția unei persoane din partea operatorului, contactați data.protection@flixbus.com.

2.2 Asistență pentru clienți

Atunci când contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți, colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați la propria dvs. inițiativă. De exemplu, ni le puteți trimite prin e-mail, telefon sau scrisoare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a vă contacta sau în scopul pentru care ne-ați furnizat aceste date, de exemplu pentru prelucrarea solicitărilor dvs., pentru administrarea tehnică sau pentru administrare clienți.

Aceste date (inclusiv informațiile privind mijloacele de comunicare, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt furnizate în mod voluntar. Utilizăm datele pentru a prelucra preocuparea dvs., pentru a ne îndeplini obligațiile legale, dacă este necesar, și în scopuri administrative.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(b), (c) sau (f) din RGPD.

În cazul unei solicitări telefonice, datele dvs. sunt prelucrate și prin aplicații telefonice și în parte prin intermediul unui sistem de dialog vocal, pentru a ne susține în distribuirea și prelucrarea solicitărilor.

Pentru serviciul nostru de asistență pentru clienți, utilizăm ca procesatori furnizori externi de asistență pentru clienți.

2.3 Prezența pe canalele de socializare

Suntem prezenți pe rețelele de socializare (în prezent: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). În măsura în care avem control asupra prelucrării datelor dvs., ne asigurăm că sunt respectate reglementările aplicabile privind protecția datelor.

În afară de noi, următoarele entități sunt responsabile pentru prezența companiei în sensul RGPD și al altor reglementări privind protecția datelor:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlanda)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanda)

Dorim să subliniem că datele dvs. pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi este art. 6 alin. 1(f) din RGPD. Interesul nostru legitim este reprezentat de informații și comunicări eficiente.

Mai multe informații despre legile privind protecția datelor în legătură cu prezența noastră corporativă pe canalele de socializare pot fi găsite aici:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Raport privind Speakout@Flix (Portalul pentru transmiterea sesizărilor)

Atunci când ne contactați prin intermediul portalului nostru pentru transmiterea sesizărilor, „Speakout@Flix”, colectăm datele cu caracter personal pe care le furnizați din proprie inițiativă (de exemplu, numele și adresa de e-mail). Puteți raporta prin intermediul portalului web sau telefonic. 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a prelucra sesizarea dvs. și pentru potențiale investigații interne întreprinse în urma sesizării dvs.

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(a) din RGPD.

Datele dvs. sunt furnizate în mod voluntar și puteți face toate sesizările în mod anonim. 

Conform art. 6 alin. 1(c) din RGPD, avem obligația legală de a transfera datele dvs. către autoritățile publice, dacă este necesar. 

Portalul nostru web utilizează ca operator un furnizor de servicii extern (Convercent, Inc.).