Politica de confidențialitate privind conexiunea Wi-Fi

Politica de confidențialitate

În conformitate cu cerințele din Regulamentul UE 2016/679 („RGPD”), informațiile de mai jos descriu operațiunile de prelucrare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor („Utilizatorii”) în cadrul la Flix pentru utilizarea conexiunii Wi-Fi.

Toți termenii utilizați în prezenta Politică de confidențialitate care nu sunt definiți explicit vor avea sensul stabilit în RGPD.

1. Datele de contact ale operatorului

Operatorul de date este Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Germania („Flix” sau „Operatorul”).

2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Operatorul a desemnat un Responsabil cu protecția datelor (RPD). RPD se află la sediul Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Germania, și poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail:

data.protection@flixbus.com

3. Scopurile prelucrării și temeiul juridic

Operatorul va prelucra categoriile de date cu caracter personal menționate la secțiunea 4 pentru

a) îndeplinirea obligațiilor contractuale convenite cu Utilizatorul sau anumite obligații contractuale față de Utilizator sau solicitările speciale ale Utilizatorului transmise înainte de încheierea contractului.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în acest scop este reprezentat de necesitatea îndeplinirii unei obligații contractuale. Acest lucru este legal conform articolului 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

b) a anonimiza datele furnizate și a le utiliza pentru a îmbunătăți serviciul și experiența de călătorie și pentru a compila statistici.

Temeiul juridic pentru prelucrare este necesitatea de a ne proteja interesele legitime art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Interesul nostru legitim este de a ne îmbunătăți serviciul pentru utilizatorii Serviciului.

4. Categorii de date cu caracter personal care sunt prelucrate

Datele cu caracter personal includ toate informațiile care se referă la o persoană fizică specifică sau identificabilă. Datele cu caracter personal ale pasagerilor prelucrate în legătură cu scopurile de prelucrare menționate la secțiunea 3 sunt următoarele:

a) adresa MAC a dispozitivului de acces utilizat

b) numărul de conexiune alocat

c) adresa IP prin care dispozitivul de acces utilizat este conectat la internet

d) începutul și sfârșitul conexiunii respective (data și ora), precum și durata de utilizare rezultată

e) volumul datelor transferate, inclusiv mărimea medie a pachetului

f) caracteristicile tehnice ale configurării/încheierii conexiunii

g) denumirea zonei alocate punctului de acces de intrare utilizat

h) tipul de hardware și producătorul dispozitivului de acces

i) datele de identificare ale sistemului de operare utilizat

j) datele de recunoaștere ale browserului utilizat

k) Limba și fusul orar ale browserului utilizat

Furnizarea datelor cu caracter personal de către pasageri este voluntară. Nu există nicio obligație legală sau contractuală pentru pasager de a furniza date cu caracter personal către Flix. Cu toate acestea, Flix poate furniza anumite servicii numai într-o măsură limitată sau deloc, dacă pasagerul nu furnizează datele necesare în acest scop.

5. Categorii de destinatari

a) Destinatari interni

În anumite condiții, partajăm date cu caracter personal despre dvs. în scopul gestionării interne în cadrul societăților FlixBus, în măsura în care acest lucru este permis.

Mai multe detalii pot fi găsite, de asemenea, în politica de confidențialitate.

b) Destinatari externi

La fel ca în cazul oricărei societăți mari, folosim și furnizori externi de servicii naționali și străini pentru a ne gestiona tranzacțiile comerciale și a colabora cu societăți partenere din țară și din străinătate.

Aceștia sunt în special furnizorii de servicii (IT) în calitate de operatori independenți:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Göteborg, Suedia și

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, Londra, NW1 2DX, Regatul Unit

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estonia

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Lituania

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Lituania

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Praga, Republica Cehă

https://www.passengera.com/gdpr/

În măsura în care destinatarii lucrează pentru noi în calitate de persoane împuternicite de operator, încheiem un contract cu aceștia și aceștia trebuie să ofere garanția că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate, că prelucrarea îndeplinește cerințele legale și că drepturile persoanelor vizate sunt respectate.

Datele cu caracter personal ale pasagerilor sunt accesibile numai persoanelor care acționează în numele operatorului sau al persoanei împuternicite de operator.

Putem transmite date cu caracter personal organismelor și instituțiilor publice (de ex., poliție, procuratură, autorități de supraveghere) dacă există o obligație/autorizație corespunzătoare.

6. Transferul datelor în străinătate

În legătură cu prelucrarea menționată la secțiunea 3, datele cu caracter personal pot fi transferate către o țară terță (în special SUA). O țară terță este o țară din afara Uniunii Europene (UE) și a Spațiului Economic European (SEE). În acest caz, ne asigurăm prin măsuri adecvate că nivelul de protecție a datelor din țara beneficiară/destinatară nu este inferior nivelului de protecție aplicabil în UE/SEE.

Măsuri adecvate pot fi, de exemplu:

O decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emisă de Comisia UE

Clauze standard privind protecția datelor (disponibile la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Măsuri de protecție suplimentare (de ex., pseudonimizare)

7. Durata stocării datelor și ștergerea acestora

Datele cu caracter personal ale pasagerilor vor fi stocate numai atât timp cât este necesar pentru scopurile din secțiunea 4 pentru care datele sunt colectate și prelucrate ulterior.

În orice caz, Operatorul poate fi obligat și/sau îndreptățit să păstreze datele cu caracter personal ale pasagerilor, integral sau parțial, pentru o perioadă mai lungă – de exemplu, dar nu exclusiv, pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale în termenul de prescripție aplicabil respectiv.

8. Drepturile persoanelor afectate

Pasagerul în calitate de persoană afectată conform RGPD are următoarele drepturi:

Dreptul la informare

Pasagerul poate solicita informații în temeiul art. 15 din RGPD cu privire la datele sale cu caracter personal prelucrate de Flix. În solicitarea de informații, pasagerul trebuie să își descrie preocuparea pentru a facilita compilarea de către Operator a datelor necesare. Operatorul de date poate solicita informații pentru a confirma identitatea pasagerului, în scopul de a se asigura că acesta are dreptul de a accesa datele cu caracter personal.

La cerere, Operatorul va furniza pasagerului o copie a datelor care fac obiectul prelucrării. Pasagerii nu vor trebui să plătească o taxă pentru a-și accesa datele cu caracter personal (sau pentru a-și exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, Flix poate percepe o taxă rezonabilă dacă solicitarea este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. De asemenea, Flix poate refuza să dea curs unei astfel de solicitări.

Dreptul la rectificare

Dacă informațiile referitoare la pasager nu sunt (sau nu mai sunt) exacte, pasagerul poate solicita o corectare în conformitate cu articolul 16 din RGPD. Dacă datele pasagerilor sunt incomplete, pasagerul poate solicita completarea acestora.

Dreptul la ștergere

Pasagerul poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal în condițiile art. 17 din RGPD. Dreptul la ștergere depinde, printre altele, de faptul dacă datele referitoare la pasager sunt în continuare necesare operatorului pentru a-și îndeplini obligațiile legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cadrul cerințelor art. 18 din RGPD, pasagerul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor referitoare la pasager.

Dreptul la portabilitatea datelor

În conformitate cu specificațiile art. 20 din RGPD, pasagerul are dreptul de a primi datele pe care pasagerul le-a furnizat operatorului într-un format structurat, comun și care poate fi citit de dispozitive automate sau de a solicita transferul acestora către o altă parte responsabilă.

Dreptul la opoziție

În conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD, pasagerul are dreptul de a obiecta în orice moment cu privire la prelucrarea datelor referitoare la el, care au fost colectate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD, din motive care decurg din situația specifică a pasagerilor. Ulterior, prelucrarea datelor pasagerului respectiv poate avea loc numai dacă Flix poate dovedi că există motive legitime pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților pasagerului sau în cazul în care prelucrarea servește pentru stabilirea, exercitarea sau susținerea revendicărilor legale ale Flix.

În conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD, pasagerul poate obiecta în orice moment față de abordarea cu mesaje publicitare, cu efect pe viitor (obiecția față de publicitate în cazul publicității directe).

Dreptul la înaintarea unei plângeri

În cazul în care pasagerul consideră că operatorul nu a respectat reglementările privind protecția datelor atunci când i-a prelucrat datele, pasagerul poate depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor.

Dreptul de revocare a consimțământului (dacă este furnizat)

Pasagerul își poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor sale în orice moment în viitor. Caracterul legal al prelucrării bazate pe consimțământ înainte de revocare rămâne neafectat de revocare.

Aceasta se aplică, de asemenea, declarațiilor de consimțământ care au fost emise înainte de intrarea în vigoare a RGPD, anume, înainte de 25.05.2018.

Pasagerul își poate exercita drepturile în calitate de persoană afectată în raport cu Operatorul în orice moment, în special utilizând datele de contact furnizate la secțiunile 1 și 2 de mai sus.

9. Modificare

Prezenta Declarație de confidențialitate poate fi modificată periodic datorită introducerii de noi scopuri și metode de prelucrare. Operatorul de date, la propria sa latitudine, va informa pasagerii în timp util și în mod adecvat cu privire la orice astfel de modificări.