Politica de confidențialitate pentru Aplicație

În prezenta politică (numită în continuare „Politica de confidențialitate”), veți afla mai multe informații despre modul în care sunt prelucrate datele dvs. și despre ce drepturi aveți în materie de confidențialitate, în momentul în care utilizați FlixBus: FlixBus: călătorii cu autobuzul prin Europa (numită în continuare și „Aplicația”) oferită de FlixBus.

Puteți găsi informații juridice suplimentare aici:

Termeni și condiții de rezervare (TCB)
Termeni și condiții de transport (TCC)

1.    Numele și adresa operatorului de date

Operatorul de date în contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal [art. 4 alin. (7) din RGPD) este:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munchen
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-mail: service@flixbus.de 
Informații suplimentare despre compania noastră pot fi găsite în avizul nostru juridic

2.    Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul companiei noastre vă stă la dispoziție în orice moment pentru a vă răspunde la toate întrebările și ca persoană de contact cu privire la protecția datelor:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munchen
E-mail: data.protection@flixbus.com
Pentru întrebări generale despre FlixBus, contactațiservice@flixbus.de.

3.    Temeiul juridic al prelucrării datelor 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă dacă se respectă cel puțin un temei juridic menționat mai jos:

 • Art. 6 alin. 1(a) din RGPD: persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • Art. 6 alin. 1(b) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale care se efectuează la cererea persoanei vizate;
 • Art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (de ex., o obligație de păstrare prevăzută prin lege);
 • Art. 6 alin. 1 lit. (d) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • Art. 6 alin. 1 lit. (e) din RGPD: prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; sau
 • Art. 6 alin. 1(f) din RGPD: prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. 

Pentru prelucrarea efectuată de noi, specificăm temeiul juridic aplicabil în temeiul Clauzei 12. Prelucrarea se poate baza și pe mai multe temeiuri juridice.

4.    Categorii de destinatari

În anumite condiții, transmitem datele dvs. cu caracter personal către filialele noastre sau datele cu caracter personal de la filialele noastre ne sunt transferate, în măsura permisă.

La fel ca în cazul oricărei companii mari, folosim și furnizori externi de servicii naționale și străine, pentru a ne gestiona tranzacțiile comerciale și a colabora cu companii partenere din țară și din străinătate. Acestea includ, de exemplu:

 • transportatori (puteți găsi o prezentare generală a transportatorilor actuali aici)
 • (IT) furnizori de servicii
 • instituții financiare și furnizori de servicii de plată
 • parteneri de vânzări
 • furnizori de servicii pentru clienți (interni/externi)
 • operatori magazine
 • companii de securitate
 • asiguratori (de călătorie)
 • alți parteneri implicați în operațiunile noastre comerciale (de ex. auditori, bănci, companii de asigurări, avocați, autorități de supraveghere, alte părți participante la achizițiile companiei)

Furnizorii de servicii și companiile partenere trebuie să ofere garanții privind implementarea de către acestea a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele legale și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

Noi transmitem date cu caracter personal organismelor și instituțiilor publice (de ex., poliție, procuratură, autoritățile de supraveghere) dacă există o obligație/autorizație corespunzătoare.

Pentru prelucrarea efectuată de noi, specificăm categoriile de destinatari ai datelor în temeiul Clauzei 12.

5.    Cerințe pentru transferul datelor cu caracter personal în țări terțe

Ca parte a relațiilor noastre comerciale, datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate sau divulgate unor terți, care se pot afla și în afara Spațiului Economic European (SEE), i.e. în țări terțe. 

În măsura în care este necesar, vă vom informa despre detaliile aferente transferului către țări terțe în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. 

Comisia Europeană certifică faptul că unele țări terțe au o protecție a datelor comparabilă cu standardul SEE prin așa-numitele decizii privind caracterul adecvat (o listă a acestor țări și o copie a deciziilor privind caracterul adecvat pot fi descărcate de la: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Cu toate acestea, în alte țări terțe către care pot fi transferate date cu caracter personal, este posibil să nu existe un nivel constant ridicat de protecție a datelor datorită lipsei unor prevederi legale. În acest caz, ne asigurăm că protecția datelor este garantată în mod adecvat. 

Acest lucru este posibil, de exemplu, prin reglementările obligatorii ale companiei (denumite „reguli corporatiste obligatorii”), clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru protecția datelor cu caracter personal, certificatele și codurile de conduită recunoscute.

În măsura în care este necesar pentru rezervarea dvs. și pentru furnizarea și prelucrarea asociate ale serviciilor de transport, transmiterea datelor cu caracter personal necesare pentru aceasta în țări terțe este permisă în conformitate cu art. 49 alin. 1(b) din RGPD.

Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor dacă doriți informații mai detaliate despre acest subiect.

6.    Perioada de stocare și ștergerea datelor

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate depinde de scopul pentru care prelucrăm datele. Datele vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului propus. 

În cazul prelucrării efectuate de noi, specificăm cât timp vor fi stocate datele. Dacă mai jos nu este specificată nicio perioadă de stocare explicită, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul sau temeiul juridic pentru stocare nu se mai aplică. 

Cu toate acestea, stocarea poate avea loc peste perioada specificată, în cazul unui litigiu juridic (iminent) cu dvs. sau în cazul în care sunt inițiate alte proceduri juridice sau dacă stocarea este prevăzută de prevederile statutare care ne vizează în calitate de operator. Dacă perioada de stocare stipulată de prevederile statutare expiră, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară de către noi și există un temei juridic pentru acest lucru

7.    Luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri)

Nu intenționăm să utilizăm nicio dată cu caracter personal colectată de la dvs. pentru niciun proces care implică luarea automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri). Dacă dorim să implementăm aceste proceduri, vă vom informa separat despre aceasta, în conformitate cu prevederile statutare.

8.    Nicio obligație de a furniza date cu caracter personal

În mod fundamental nu condiționăm încheierea de contracte cu noi de furnizarea dvs. către noi a datelor cu caracter personal în avans. În principiu, nu există, de asemenea, nicio obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal; totuși, este posibil să putem furniza anumite oferte numai într-o măsură limitată sau deloc, dacă nu furnizați datele necesare pentru acest lucru. 

9.    Obligația prevăzută prin lege de a transmite anumite date

În anumite circumstanțe, putem fi supuși unei obligații statutare sau legale speciale de a furniza date cu caracter personal terților, în special organismelor publice.

10.    Securitatea datelor

Utilizăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva manipulării accidentale sau intenționate, a pierderii sau a distrugerii parțiale sau complete sau împotriva accesorii neautorizate de către terți, luând în considerare cea mai recentă tehnologie, costurile de implementare și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, precum și riscurile existente ale unei încălcări a securității datelor (inclusiv probabilitatea și efectul unui astfel de eveniment) pentru persoana vizată. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite continuu pentru a lua în considerare evoluțiile tehnologice.

Vom fi bucuroși să vă oferim informații suplimentare despre acest lucru, la cerere. În acest sens, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor sau CISO (responsabilul principal cu securitatea informațiilor.

Datele sale de contact sunt:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Munchen
E-mail: it-security@flixbus.com

11.    Drepturile dvs.

Vă puteți exercita în orice moment drepturile în calitate de persoană vizată cu privire la datele dvs. cu caracter personal, în special, contactându-ne folosind datele de contact furnizate la Clauza1. Persoanele vizate au următoarele drepturi în temeiul RGPD:

Dreptul la informare
Puteți solicita informații în conformitate cu art. 15 din RGPD cu privire la datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi. În solicitarea dvs. de informații, trebuie să clarificați preocuparea dvs. pentru a facilita compilarea de către noi a datelor necesare. La cerere, vă vom furniza o copie a datelor care fac obiectul prelucrării. Vă rugăm să rețineți că dreptul dvs. la informații poate fi limitat în anumite circumstanțe, în conformitate cu prevederile statutare.

Dreptul la rectificare
Dacă informațiile referitoare la dvs. nu (mai) sunt corecte, puteți solicita o corectare în conformitate cu art. 16 din RGPD. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți solicita completarea acestora.

Dreptul la ștergere
Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu prevederile art. 17 din RGPD. Dreptul dvs. la ștergere depinde, printre altele, de faptul dacă datele referitoare la dvs. ne sunt în continuare necesare pentru a ne îndeplini obligațiile statutare.

Dreptul la restricționarea prelucrării
În conformitate cu prevederile art. 18 din RGPD, aveți dreptul de a solicita o restricție privind prelucrarea datelor referitoare la dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor
În conformitate cu prevederile art. 20 din RGPD, aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau de a solicita transmiterea către un alt operator.

Dreptul la opoziție
În conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară. Vă puteți opune în orice moment primirii de materiale publicitare cu efect pentru viitor, în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD (obiecția cu privire la publicitate în cazul marketingului direct).

Dreptul la apel
Dacă sunteți de părere că nu am respectat prevederile reglementărilor privind protecția datelor atunci când le-am prelucrat, puteți înainta o plângere către o autoritate de supraveghere a protecției datelor în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi către autoritatea de supraveghere a protecției datelor în a cărei jurisdicție ne încadrăm: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Oficiul de stat din Bavaria pentru supravegherea protecției datelor], Promenade 18, 91522 Ansbach, Germania

Dreptul de a vă retrage consimțământul
Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice moment, cu efect pentru viitor. Aceasta se aplică, de asemenea, declarațiilor de consimțământ care au fost emise înainte de intrarea în vigoare a RGPD, anume, înainte de 25.05.2018.

12.    Utilizarea Aplicației

Puteți rezerva și gestiona serviciile de transport utilizând Aplicația. Colectăm, stocăm și prelucrăm date cu caracter personal când instalați și utilizați Aplicația.

12.1    Punerea la dispoziție a Aplicației

Din motive tehnice, este necesar un schimb de date între Aplicație și sistemul nostru de servere pentru a vă putea pune la dispoziție Aplicația în scopul de a o utiliza și pentru a garanta stabilitatea și securitatea Aplicației. Următoarele date vor fi prelucrate în acest scop:
Date privind accesul, care constau din:

•    adresa IP
•    data și ora solicitării
•    diferența de fus orar   în raport cu ora universală coordonată (GMT)
•    conținutul solicitării 
•    starea accesului/codul stării HTTP
•    volumul de date transferat în fiecare caz
•    site-ul de pe care provine solicitarea
•    browserul
•    sistemul de operare și interfața sa
•    limba și versiunea Aplicației
•    denumirea dispozitivului dvs. mobil
•    limba, regiunea și versiunea dispozitivului mobil
•    identificatorul publicitar (opțional)

Apelăm la furnizori de servicii IT prin intermediul operațiunilor încredințate de prelucrare a datelor, pentru găzduirea Aplicației și în scopul evaluării statistice a datelor de acces.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a vă putea pune la dispoziție site-urile în mod adecvat.

12.2    Autorizații de acces

Aplicația necesită acces la diferite funcții și interfețe ale dispozitivului dvs. mobil. În acest scop, trebuie să îi acordați Aplicației anumite autorizații. Sistemul de autorizare depinde de specificațiile sistemului dvs. de operare. De exemplu, autorizațiile individuale se pot combina în categorii de autorizare pe dispozitivul dvs. mobil, prin care puteți numai să vă exprimați acordul cu privire la categoria de autorizare în ansamblu. 

Rețineți că, în lipsa autorizațiilor solicitate de Aplicație, se pot utiliza numai anumite funcții limitate ale Aplicației.

12.2.1    Autorizațiile de acces (toate dispozitivele mobile)

Pentru a schimba date cu sistemul de servere, Aplicația necesită o conexiune la internet.
Trebuie activată recepționarea notificărilor în fundal, pentru ca informațiile despre rezervări să fie menținute într-o formă actualizată.
Dacă acordați autorizația de acces adecvată, datele dvs. de localizare vor fi prelucrate în fundal (opțional), pentru a vi se oferi informații esențiale despre călătorii (orele de sosire, opțiunile de transfer etc.) pe dispozitivul dvs. mobil în timpul călătoriei.

12.2.2   Date de localizare (toate dispozitivele mobile)

Aplicația vă poate informa când vă apropiați de stația de destinație/transfer. Pentru a face acest lucru, aplicația trebuie să acceseze datele de localizare ale dispozitivului dvs., iar acest lucru necesită consimțământul dvs. Puteți face acest lucru acordând aplicației de pe dispozitivul dvs. permisiunea de a accesa localizarea geografică a dispozitivului dvs. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment în viitor, revocând permisiunea ca aplicația să acceseze datele de localizare ale dispozitivului dvs. din setările dispozitivului dvs.

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(a) din RGPD. Secțiunea 25 alin. 1 din TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Legea privind protecția datelor din telecomunicații-telemedia]).

12.2.3    Android

Dacă utilizați un dispozitiv mobil cu sistemul de operare Android, puteți activa accesul la calendarul dvs., adăugând rezervări în calendar (opțional).

12.2.4    Apple iOS

Dacă utilizați un dispozitiv mobil cu sistem de operare Apple iOS, puteți activa primirea de notificări (notificări push) (opțional). 

12.3    Formulare de contact

Atunci când utilizați formularele de contact, datele transmise în acest mod sunt prelucrate (de exemplu, numele de familie, prenumele, adresa, compania, adresa de e-mail și ora transmiterii, subiectul solicitării).

Datele din formularele de contact sunt prelucrate pentru prelucrarea solicitărilor; în funcție de temeiul și de obiectul solicitării dvs., acest lucru se realizează fie în temeiul juridic al art. 6 alin. 1 lit. (b) din RGPD, dacă se referă la o solicitare legată de contract, fie în temeiul juridic al art. 6 alin. 1 lit. (f) din RGPD, în alte cazuri; interesul nostru legitim este de procesare a solicitărilor adresate prin formularele noastre de contact.

Utilizăm furnizori de servicii pentru clienți prin intermediul prelucrării încredințate a datelor, cu scopul de a răspunde întrebărilor adresate prin formularele noastre de contact.

De asemenea, stocăm datele din formularul de contact, precum și adresa IP respectivă pentru a ne îndeplini obligațiile de a furniza dovezi, pentru a asigura respectarea și documentarea obligațiilor legale, pentru a putea clarifica orice posibilă utilizare incorectă a datelor dvs. cu caracter personal și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre. 

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(c) sau (f) din RGPD.

12.4    Rezervarea, executarea și prelucrarea serviciilor de transport

La rezervările de bilete pentru servicii de transport, colectăm, stocăm și prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

•    adresa de e-mail
•    numele și prenumele
•    adresa de facturare și codul de identificare fiscală (opțional)
•    date privind conexiunea
•    date privind plata/metoda de plată
•    data nașterii 
•    numărul de telefon
•    consimțământ cu privire la termenele şi condiţiile respective 
•    consimțământul de a primi buletinul informativ (opțional)
•    informații despre rezervarea locurilor în avans
•    detalii despre bagaje
•    limba dispozitivului dvs. mobil 
•    modalitatea de rezervare (web sau Aplicație)
•    donația de CO2 (opțional)

De asemenea, aveți opțiunea de a furniza un număr de telefon de contact în cazul întârzierilor sau modificărilor itinerariului călătoriei dvs. (opțional).

Aceste date sunt prelucrate pentru rezervarea, furnizarea și procesarea serviciilor de transport, inclusiv servicii de asistență clienți, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale. 

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(b), (c) din RGPD.

De asemenea, utilizăm unele dintre aceste date pentru recomandări de produse (consultați Clauza 12.5), pentru buletinul informativ (consultați Clauza 12.6) și în legătură cu contul de client (Android) (consultați Clauza 12.7).

La rezervarea de bilete pentru servicii de transport internațional, sunt colectate și următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de locul de plecare și de sosire:

•    informații despre gen
•    naționalitatea
•    cardul de identitate, pașaportul, certificatul de naștere sau codul CNP/numărul de identificare
•    Informații privind măsurile de combatere a pandemiei COVID-19 (coronavirus) (pentru mai multe informații despre acest subiect, vă rugăm să consultați https://www.flixbus.ro/politica-de-confidentialitate-covid-19)

Aceste date sunt prelucrate pentru rezervarea, furnizarea și prelucrarea serviciilor de transport, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin lege care ne revin prin legislația națională din locul de plecare și din locul de sosire. 

Transmitem datele menționate mai sus transportatorului sau transportatorilor respectivi, precum și organismelor publice, dacă există o obligație/autorizare corespunzătoare.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(b) sau (c) din RGPD.

Datele de plată necesare vor fi transmise unui furnizor de servicii de plată pentru procesarea în siguranță a plăților inițiate de dvs.

Furnizorii noștri de servicii de plată sunt:

Furnizori de servicii de plată Opţiuni de plată

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Țările de Jos
Politica de confidențialitate:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Card de credit
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Nr.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Politica de confidențialitate:
https://payu.in/privacy-policy
Card de credit
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Germania
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Debit direct
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luxemburg
Politica de confidențialitate:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(b) sau (f) din RGPD.

12.5    Recomandări privind produsele

În măsura permisă, putem utiliza adresa de e-mail primită în legătură cu serviciul de rezervare sau transport pentru a vă trimite oferte regulate prin e-mail pentru produsele din gama noastră similare cu cele deja achiziționate.

Utilizăm furnizori externi de servicii de asistență pentru clienți ca procesatori pentru a trimite recomandări de produse.

Veți primi aceste recomandări de produse de la noi, indiferent dacă v-ați abonat la un buletin informativ sau ați consimțit la comunicarea de marketing prin e-mail. Dorim să vă oferim în acest mod informații despre produsele din gama noastră de care ați putea fi interesat/ă, pe baza achizițiilor dvs. recente de la noi.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD; interesul nostru legitim este de a vă informa cu privire la gama noastră de produse și de a vă sugera anumite produse. 

Vă puteți opune utilizării adresei dvs. de e-mail în acest scop în orice moment, utilizând link-ul de dezabonare al recomandării de produs sau trimițând un mesaj la unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Buletinul informativ

Dacă vă înregistrați și pentru buletinul informativ prin intermediul linkului nostru de înregistrare, vă solicităm să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. (adresa de e-mail, prenumele și numele de familie, locul de reședință) pentru a vă trimite prin e-mail buletinul nostru informativ în mod regulat. 

Ca parte a abonării dvs. la buletinul informativ, obținem, de asemenea, consimțământul dvs. că putem personaliza conținutul buletinului nostru informativ în funcție de nevoile și interesele dvs.

Pentru a vă înregistra la buletinul nostru informativ, folosim procedura de abonare dublă. Aceasta înseamnă că, după ce v-ați înregistrat, vom trimite un e-mail la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, solicitându-vă să confirmați că doriți să primiți buletinul informativ. Dacă nu confirmați înregistrarea în 24 de ore, informațiile dvs. vor fi blocate și șterse automat după o lună.

Buletinul informativ se poate referi la toate bunurile, serviciile, produsele, ofertele și promoțiile furnizate de operator (Clauza 1) și/sau de companiile afiliate operatorului sau de companiile partenere. 

Temeiul juridic este art. 6, alin. 1(a) din RGPD.

În plus, stocăm adresele IP pe care le utilizați și orele de înregistrare și confirmare. Scopul procedurii este de a dovedi că sunteți înregistrat și, dacă este necesar, de a putea clarifica orice posibilă utilizare incorectă a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în acest scop, acest lucru se realizează pe baza intereselor noastre legitime în asigurarea conformității cu și documentării cerințelor legale. 

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(f) din RGPD; interesul nostru legitim este de a putea dovedi consimțământul.

Puteți revoca utilizarea adresei dvs. de e-mail în orice moment, utilizând link-ul de dezabonare al buletinului informativ sau trimițând un mesaj la unsubscribe@flixbus.com. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate deja rămâne neafectată de revocare.

Utilizăm furnizori externi de servicii IT care acționează ca procesatori pentru a distribui buletinul informativ.

12.7    Module cookie și tehnologii similare

Aplicația utilizează module cookie și tehnologii similare. 

În plus față de modulele cookie originale, pe care le plasăm în calitate de operator, se utilizează și module cookie terțe, oferite de alți furnizori. 

Ca parte a gestionării consimțământului (banner de consimțământ), vă oferim posibilitatea de a decide între utilizarea modulelor cookie și utilizarea tehnologiilor similare. 

Puteți găsi o prezentare generală detaliată cu informații cuprinzătoare despre serviciile utilizate și accesul la setările de consimțământ, inclusiv opțiunea revocării, în setările din Aplicație.

12.8    Prevenirea fraudei

Pentru a preveni rezervările frauduloase, prelucrăm date legate de comandă, de ex., adresa IP, numele și adresa de e-mail.

Acest lucru este legal, conform art. 6 alin. 1 lit. (f) din RGPD. Interesul nostru legitim este de a preveni situațiile în care am deveni victime ale fraudei și am suferi pierderi financiare.

În cazuri individuale, o decizie privind anularea poate fi luată după rezervare pe baza unui proces decizional automat. Logica acestuia se bazează pe un set de algoritmi interni care prelucrează punctele de date relevante și ne oferă punctaje privind potrivirea cu diferite modele frauduloase sau compară datele cu praguri și valori tipice modelelor frauduloase pentru a detecta rezervări frauduloase. Dacă doriți să contestați această decizie, să vă exprimați punctul de vedere sau să obțineți intervenția unei persoane din partea operatorului, contactați data.protection@flixbus.com.

12.9    Serviciul clienți

Atunci când contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți, colectăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați la propria dvs. inițiativă. De exemplu, ni le puteți trimite prin e-mail, telefon sau scrisoare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate numai pentru a vă contacta sau în scopul pentru care ne-ați furnizat aceste date, de exemplu, pentru prelucrarea solicitărilor dvs., pentru administrarea tehnică sau pentru administrare clienți.

Aceste date (inclusiv informațiile privind mijloacele de comunicare, cum ar fi adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt furnizate în mod voluntar. Utilizăm datele pentru a prelucra preocuparea dvs., pentru a ne îndeplini obligațiile legale, dacă este necesar, și în scopuri administrative.

Temeiul juridic este art. 6 alin. 1(b), (c) sau (f) din RGPD.

În cazul unei solicitări telefonice, datele dvs. sunt prelucrate și prin aplicații telefonice și în parte prin intermediul unui sistem de dialog vocal, pentru a ne susține în distribuirea și prelucrarea solicitărilor. 

Pentru serviciul nostru de asistență pentru clienți, utilizăm ca procesatori furnizori externi de asistență pentru clienți.

12.10    Prezența pe rețelele de socializare

Suntem prezenți pe rețelele de socializare (în prezent: Facebook, Instagram, LinkedIn și Twitter). În măsura în care avem control asupra prelucrării datelor dvs., ne asigurăm că sunt respectate reglementările aplicabile privind protecția datelor. 

În afară de noi, următoarele entități sunt responsabile pentru prezența companiei în sensul RGPD și al altor prevederi privind protecția datelor:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlanda)

Dorim să subliniem că datele dvs. pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi este art. 6 alin. 1(f) din RGPD. Interesul nostru legitim este reprezentat de informații și comunicări eficiente.

Mai multe informații despre drepturile în materie de confidențialitate în legătură cu prezența noastră corporativă pe canalele de socializare pot fi găsite aici:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Data versiunii: 24.11.2023